Tiêu chuẩn nước uống đóng chai QCVN 06-1:2010/BYT

QCVN 06-1:2010/BYT

Tiêu chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 06-1:2010/BYT được quy định cho nước uống đóng chai và nước khoáng thiên nhiên đóng chai.

Tiêu chuẩn này được phát triển dựa trên tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt QCVN:01-2009/BYT được bổ sung và giới hạn 1 số chỉ tiêu thay đổi và các lưu ý chính, cụ thể như sau:

Đối với chỉ tiêu Nitrit:

QCVN 02:2009/BYT quy định là 3ppm, QCVN 06:1-2010/BYT với nước khoáng thiên nhiên là 0.1ppm, với nước đóng chai là 3ppm

Tổng hàm lượng chất rắn hòa tan TDSđộ cứng không được quy định giới hạn trong tiêu chuẩn này

Các chỉ tiêu vi sinh vật, QCVN 06-1:2010/BYT quy định bổ sung 3 chỉ tiêu so với QCVN 01:2009/BYT gồm:

Streptococci feacal , Pseudomonas aeruginosa và Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit

Chi tiết được quy định tại tiêu chuẩn QCVN 06:1-2010/BYT