Tóm tắt QCVN 01:2009/BYT

Tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT được áp dụng cho nước ăn uống sinh hoạt gia đình quy định rõ các chỉ tiêu tối đa cho phép trong tiêu chuẩn, tất cả các nguồn nước máy được bán cho các hộ dân cần đáp ứng các tiêu chuẩn này – Được quy định BẮT BUỘC bởi Bộ Y Tế , các chỉ tiêu cần chú ý trong tiêu chuẩn:

QCVN-01:2009/BYT

TDS – Tổng hàm lượng chất rắn hòa tan trong nước ăn uống sinh hoạt được quy định tối đa là 1.000ppm hay 1000mg/l.

Độ cứng trong nước(tính bằng tổng hàm lượng khoáng chất canxi, magie trong nước) được quy định tối đa là 300ppm(mg/l).

Lưu ý: Đa phần các nguồn nước máy thành phố hiện nay tiêu chí về TDS và độ cứng đều nằm trong ngưỡng cho phép(khác nhau ở các nguồn nước khác nhau: Nước ngầm có hàm lượng khoáng chất hòa tan cao hơn nước mặt), tuy nhiên tiêu chuẩn này chỉ quy định mức tối đa các chỉ tiêu trong nước ăn uống sinh hoạt mà không quy định ngưỡng tối thiểu, để tham khảo các quy định về giá trị tối thiểu các chỉ tiêu, các bạn đọc tại: …..

Các chỉ tiêu khác xem chi tiết trong văn bản tải xuống bên dưới!

Tải về QCVN 01:2009/BYT – Văn bản chính thức