Giới thiệu QCVN-02:2009/BYT

QCVN 02:2009/BYT là tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt mà không dùng để ăn uống trực tiếp hoặc chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến, được áp dụng cho các hộ dân, các cơ sở khai thác nước để sử dụng, các trạm cấp nước có công suất dưới 1.000 m3/ ngày đêm, tiêu chuẩn gồm 14 chỉ tiêu, trong đó cần chú ý đến các chỉ tiêu sau:

QCVN 02:2009/BYT

Hàm lượng sắt tối đa là 0.5ppm(mg/l). Thông thường các hệ thống xử lý nước giếng khoan sử dụng giàn phun mưa hoặc nguyên lý tương đương để xử lý sắt phổ biến trong nước ngầm, để có thể ăn uống, hàm lượng sắt cần xử lý xuông 0.3ppm(theo QCVN 01:2009/BYT

Asen tối đa 0.05ppm, để có thể ăn uống cần có hệ thống xử lý xuống 0.01ppm(theo QCVN 01:2009/BYT)

Ecoli, Colifrom ngưỡng tối đa là 20 và 150, trong khi quy định tại QCVN 01:2009/BYT tế 0, do vậy để ăn uống, nước cần xử lý khuẩn.

Chi tiết các chỉ tiêu QCVN 02:2009/BYT được tại về bên dưới

Tải về QCVN 02:2009/BYT văn bản chính thức