Liên cầu khuẩn phân streptococci feacal

Liên cầu khuẩn phân Streptococci feacal là một chỉ tiêu vi sinh vật bắt buộc trong tiêu chuẩn nước uống đóng chai(bao gồm nước khoáng thiên nhiên đóng chai), nó là kết quả của sự ô nhiễm từ phân người và động vật máu nóng

streptococci feacal
streptococci feacal

Chi tiết nghiên cứu tải về tại Streptococci feacal

Nghiên cứu về Streptococci feacal